Back

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy pozwala na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców.

Kto może się starać o środki z KFS?

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Na co możesz przeznaczyć środki?

Możesz otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS możesz przeznaczyć na:

 1. doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
 2. kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział Twoi pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za Twoją zgodą,
 3. badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
 4. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne musisz złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

Od 2022 roku zainteresowani pracodawcy będą mogli wystąpić o przyznanie środków na:

 • wsparcie na szkolenia w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy,
 • wsparcie na szkolenia pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Dlaczego Eventdrone.pl?

 • jesteśmy wiarygodną firmą szkoleniową, która świadczy wysokiej jakości usługi,
 • posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS),
 • jesteśmy dostawcą usług zarejestrowanym w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
 • nasz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zgodny z wymogami Urzędów Pracy,
 • przy wyborze szkoleń z naszej oferty, bezpłatnie pomagamy w wypełnieniu wniosku, aby maksymalnie zwiększyć szanse na otrzymanie dofinansowania.

Gdzie znaleźć informacje o KFS?

 1. Szczegółowe informacje o KFS
 2. Szczegółowych informacji na temat wydatkowania KFS w powiatach udzielają poszczególne powiatowe urzędy pracy. Kliknij, aby przejść do informacji adresowych urzędów pracy

Załączniki:

Plan_wydatkowania_środków_KFS_w_2022_r.pdf (pdf, 482 KB)

Priorytety_wydatkowania_KFS_w_2022_r.pdf (pdf, 174 KB)

KFS 2022_wytyczne dla urzędów pracy_czerwiec.pdf (pdf, 590 KB)

Chcesz uzyskać dofinansowanie? NAPISZ DO NAS!

  captcha

  Language